Sprawy ZUS

ZUS kontroluje przedsiębiorcze matki – cz. III – postępowanie karne

Wydanie przez ZUS decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym z uwagi na fikcyjny charakter działalności gospodarczej albo decyzji obniżającej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, może skutkować wszczęciem postępowania karnego. Jeżeli decyzja nie zostanie zaskarżona przez przedsiębiorczą mamę, albo sąd nie przychyli się do odwołania od decyzji organu (decyzja ZUS staje się wówczas prawomocna) – ZUS może złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 k.k. – wyłudzenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa budzi szczególne kontrowersje w sytuacji, w której ZUS kwestionuje prowadzenia działalności gospodarczej po upływie kilku lat od wypłacenia zasiłków na rzecz przedsiębiorczych matek.

Art. 286 § 1 k.k.

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa zależy od decyzji konkretnej jednostki ZUS.

Trzeba przyznać, że niezaskarżenie decyzji ZUS stwierdzającej niepodleganie ubezpieczeniom społecznym, może nasuwać wniosek, że przedsiębiorcza mama zgadza się ze stanowiskiem organu i przyznaje, że rzeczywiście działalność gospodarcza była fikcyjna, a zadeklarowanie wysokiej podstawy wymiaru składek, miało na celu wyłącznie czerpanie wysokich świadczeń z ubezpieczenia społecznego – zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Przed podjęciem decyzji o niezaskarżeniu decyzji ZUS warto zastanowić się dobrze i przeanalizować swoją sytuację – złożenie odwołania i proces przed sądem może zakończyć się dla nas pomyślnie – wynik zależy od okoliczności konkretnej, indywidualnej sprawy.

Wygrana sprawa odnosi skutki nie tylko w sferze finansowej (w zależności od sytuacji, m.in. – ZUS wypłaca zaległy zasiłek; jeżeli zasiłek został już pobrany i zostaliśmy zobowiązani do jego zwrotu – nie musimy zwracać pobranych świadczeń) ale również zabezpiecza nas przed zmaganiem się z postępowaniem karnym i udowadnianiem swoich racji w ramach postępowania prowadzonego w związku ze złożeniem przez ZUS zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

Problemem składania przez ZUS zawiadomień o wyłudzaniu świadczeń przez matki prowadzące własny biznes, jest podejmowany przez część posłów na Sejm RP.

Poniżej link do jednej z interpelacji posłów skierowanej w tej sprawie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C68CCA&view=6

oraz odpowiedzi na ww. interpelację: https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C75H9V&view=6

O tym na czym polega sprawa, w której ZUS stwierdza, że działalność gospodarcza miała fikcyjny charakter, pisałam w artykule: Fikcyjna działalność gospodarcza

Natomiast temat obniżenia przez ZUS zadeklarowanej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, poruszyłam we wpisie: Obniżenie podstawy wymiaru składek

Przeczytaj:

Post A Comment

Your email address will not be published.