Sprawy ZUS

Wypadek przy pracy – odszkodowanie z ZUS

Nie zawsze ubezpieczony, który uległ wypadkowi przy pracy, będzie mógł ubiegać się o przyznanie przez ZUS jednorazowego odszkodowania z tego tytułu.

Zgodnie z ustawą z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Stały uszczerbek na zdrowiu, to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to zaś naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.

O tym, czy ubezpieczony doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku przy pracy, orzeka lekarz orzecznik ZUS. Oceny stopnia uszczerbku dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Lekarz dokonuje ustaleń na podstawie bezpośredniego badania ubezpieczonego i dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia i rehabilitacji po wypadku. Jeżeli dokumentacja medyczna jest wystarczająca do wydania orzeczenia, lekarz nie przeprowadza bezpośredniego badania chorego.

Stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu jest ustalany w procentach. Tabela, z której wynika ile procent może zostać przyznane za uszczerbek danego rodzaju, znajduje się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

W tabeli odnajdziemy zarówno jednoznaczne określenie procentu uszczerbku na zdrowiu (np. zaburzenia w drożności przewodów łzowych – łzawienie – w jednym oku – 10%), jak i „widełki” – określenie dolnej i górnej granicy stopnia uszczerbku na zdrowiu (np. uszkodzenie tchawicy – w zależności od stopnia jej zwężenia od 20% do 60%). W drugim przypadku, lekarz określa stopień uszczerbku w podanych granicach, biorąc pod uwagę:

  • obraz kliniczny,
  • stopień uszkodzenia czynności organizmu, narządu lub układu,
  • towarzyszące powikłania.

Ile procent uszczerbku w przypadku uszkodzenia wielu kończyn, narządów, układów?

Jeżeli wypadek przy pracy spowodował uszkodzenie wielu kończyn, narządów lub układów, ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu jest równy sumie procentów uszczerbku ustalonych za poszczególne uszkodzenie. Łącznie nie może on przekraczać 100%.

Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS.

Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie?

Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku przysługuje 20% przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje kwota 1033 zł.

Jeżeli zdarzy się tak, że po przyznaniu odszkodowania, uszczerbek na zdrowiu zwiększy się co najmniej o 10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, wg którego ustalono odszkodowanie (z wyjątkami określonymi w art. 55 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Od decyzji ZUS dotyczącej jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Przeczytaj:

Post A Comment

Your email address will not be published.