Sprawy ZUS

Przedawnienie składek ZUS – kiedy mogę uchylić się od zapłaty zaległych składek?

Zdarza się, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina sobie o nieopłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne po bardzo długim czasie, domagając się zapłaty zaległych składek za kilka lat wstecz. Kwoty zaległości w takich sytuacjach mogą okazać się bardzo dużym obciążeniem dla naszego budżetu i zagrożeniem dla płynności finansowej.

Warto wiedzieć, że należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne przedawniają się.

Ważne! Czasami ZUS żąda zapłaty zaległych składek pomimo ich przedawnienia. To od nas, dłużników ZUSu zależy, czy podniesiemy zarzut przedawnienia i uchylimy się od zapłaty przedawnionych należności.

Ile wynoszą terminy przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne?

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, to znaczy od dnia, w którym winny zostać zapłacone przez płatnika. W przypadku należności z tytułu składek wynikających z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej lub następcy prawnego, przedawnienie następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja została wydana.

Ważne! Do 31 grudnia 2011 r. obowiązywał dłuższy – 10 letni – termin przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. 5 letni okres przedawnienia został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2012 r.

W jaki sposób ustalić, czy obowiązuje nas 5, czy 10 – letni okres przedawnienia? Jeżeli bieg przedawnienia rozpoczął się po 31 grudnia 2011 r., zastosowanie znajdzie termin 5 letni. Nieco bardziej skomplikowana są sprawy, w których bieg przedawnienia rozpoczął się przed 1 stycznia
2012 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi, jeżeli bieg przedawnienia rozpoczął się przed 1 stycznia 2012 r., stosuje się termin 5 – letni, który liczy się od 1 stycznia 2012 r. Jeżeli jednak przedawnienie rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2012 r. nastąpiłoby zgodnie z przepisami dotychczasowymi wcześniej, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

Przykład:

Pani Agata – płatnik składek, prowadząca działalność gospodarczą, posiada zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za rok 2010. Składki były wymagalne na dzień 15 października 2010 r. Według przepisów obowiązujących wówczas, składki uległyby przedawnieniu z dniem 15 października 2020 r. Biorąc jednak pod uwagę opisaną wyżej regułę i zmianę okresów przedawnienia, składki przedawnią się 1 stycznia 2017 r. /5 letni termin liczony od 1 stycznia 2012 r./

Ważne!

Nie przedawniają się należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje szereg sytuacji, w których bieg przedawnienia ulega zawieszeniu lub przerwaniu. Napiszę o tym w kolejnym artykule.

Co zrobić, kiedy ZUS dochodzi przedawnionych należności?

Jeżeli otrzymaliśmy decyzję ZUS dotyczącą zadłużenia z tytułu zaległych składek, warto przeanalizować decyzję pod kątem przedawnienia należności. Jeżeli należności dochodzone przez ZUS uległy przedawnieniu, należy sporządzić odwołanie od decyzji ZUS i podnieść w nim zarzut przedawnienia roszczenia.

Przeczytaj:

Comment (1)
  1. […] ostatnim artykule Przedawnienie składek ZUS – kiedy mogę uchylić się od zapłaty zaległych składek? pisałam o tym, że podniesienie zarzutu przedawnienia należności z tytułu składek na […]

    Reply

Post A Comment

Your email address will not be published.