Sprawy ZUS

Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS?

W dzisiejszym wpisie chciałabym przybliżyć Państwu ogólne zasady dotyczące wnoszenia do sądu odwołania od decyzji ZUS. Sposób sformułowania odwołania jest oczywiście zależny od konkretnego stanu faktycznego, jednak pewne reguły pozostają niezmienne i mają zastosowanie do każdego odwołania wnoszonego przez stronę.

Elementy odwołania

Odwołanie od decyzji ZUS powinno zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowane
 • oznaczenie odwołującego się od decyzji – podanie imienia i nazwiska odwołującego się lub nazwy w przypadku odwołującego się niebędącego osobą fizyczną
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron
 • numer PESEL lub numer NIP odwołującego się będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego się niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania
 • oznaczenie zaskarżonej decyzji
 • wskazanie, czy odwołujący zaskarża decyzję w całości, czy w części
 • zarzuty do decyzji
 • wnioski
 • uzasadnienie zarzutów i wniosków
 • wskazanie wniosków dowodowych
 • podpis odwołującego się
 • jeżeli odwołanie wnosi pełnomocnik – należy załączyć pełnomocnictwo lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa.

Odwołanie powinno zostać złożone w dwóch egzemplarzach.

Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania odwołania?

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych właściwy jest sąd, w którego obszarze właściwości odwołujący się ma miejsce zamieszkania albo siedzibę.

Odwołanie do sądu rejonowego czy okręgowego?

Do właściwości sądów okręgowych należąsprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z wyjątkiem spraw, które są zastrzeżone do właściwości sądów rejonowych.

Do właściwości sądów rejonowych należą następujące sprawy:

 1. o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy;
 2. o świadczenie rehabilitacyjne;
 3. o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celno-Skarbowej;
 4. o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Odwołanie do sądu wnosimy za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała zaskarżoną decyzję.

Jaki jest termin na złożenie odwołania od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Aby nie pomylić się w obliczaniu terminu, warto od razu po otrzymaniu decyzji, zanotować na niej datę odbioru.

Odwołanie do sądu przysługuje również w razie niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia.

Sposoby złożenia odwołania

Odwołanie może zostać wniesione:

 • na piśmie – za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję (zaleca się wysłanie odwołania listem poleconym z potwierdzeniem nadania lub potwierdzeniem odbioru albo złożenie na biurze podawczym – składając odwołanie na biurze podawczym dobrze jest mieć przy sobie kopię odwołania, na której pracownik ZUS potwierdzi złożenie odwołania)
 • ustnie do protokołu sporządzonego przez jednostkę ZUS, która wydała decyzję
 • ustnie do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego – ten sposób nie dotyczy odwołania wnoszonego w przypadku niewydania decyzji w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia roszczenia.

Co dzieje się po wniesieniu odwołania?

Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzna odwołanie za zasadne, zmieni lub uchyli decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu – odwołanie nie jest przekazywane do sądu.

Jeżeli ZUS nie uwzględni odwołania w całości ani w części, przekazuje je niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, do właściwego sądu.


Jeżeli w odwołaniu od decyzji organu rentowego wskazano nowe okoliczności dotyczące niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji albo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, które powstały po dniu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od którego nie wniesiono sprzeciwu, lub orzeczenia komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organ rentowy nie przekazuje odwołania do sądu, lecz kieruje do lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do ponownego rozpatrzenia. Organ rentowy uchyla decyzję, rozpatruje nowe okoliczności i wydaje decyzję, od której przysługuje odwołanie do sądu. Przepis ten stosuje się także wówczas, gdy nie można ustalić daty powstania wskazanych w odwołaniu nowych okoliczności.

Przeczytaj:

Post A Comment

Your email address will not be published.